侬好学堂 > 会员专区

会员专区

起居家常

起身到入睡

我平常醒得特别早。
Ngu23 bhin2 shang4 xin3 dak4 dhak1 bhik3 zao34 .
我平常醒得特别早。

我欢喜睏懒觉。
Whu23 hoe5 xi1 kun34 le2 gao4 .
我爱睡懒觉。

我每天六点钟起床。
Ngu23 me2 ti4 lok1 di2 zong3 qi34 shang23 .
我每天六点钟起床。

我要睏到八点半刚刚起来。
Whu23 yao34 kun3 dao4 bak3 di5 boe1 gang5 gang1 qi34 shang23.
我要睡到八点半才起身。

我穿好衣裳以后就吃早饭。
Ngu23 coe3 hao4 yi5 shang1 yi51 hhou23 xhiu23 qik5 zao3 fhe4 .
我穿好衣服以后就吃早饭。

我辰光来大勿及咾,只好出门买大饼油条。
Whu23 shen2 guang4 le2 dha5 fhak3 jhi3 lao, zak3 hao4 cak5 men23 ma23 dha2 bin5 yhou3 tiao1 .
我时间有点来不及,只能出门买大饼油条。

我可以笃笃定定吃牛奶面包鸡蛋,或者泡饭酱菜。
Ngu23 ku3 yi4 dok3 dok5 dhin3 dhin1 qik5 niu2 na4 mi2 bao4 ji5 dhe1 , hhok1 ze3 pao5 fhe1 jiang3 ce4 .
我可以不慌不忙吃牛奶面包鸡蛋,或者泡饭酱菜。

我每日早晨八点钟离开屋里,九点钟开始工作。
Ngu23 me5 nik1 zao3 shen4 bak3 di5 zong1 li2 ke4 ok3 li4 , jiu3 di5 zong1 ke5 sy1 gong5 zok1 .
我每天早晨八点离开家,九点开始工作。

从上半日一直做到夜快头。
Shong23 shang2 boe5 nik1 yik3 shak1 zu3 dao4 ya2 kua5 dhou1 .
从上午一直做到傍晚。

中浪向十二点左右,到阿拉单位饭厅去吃中饭。
Zong5 lang3 xiang1 shak1 ni2 di3 zu3 yhou4 , dao34 ak3 lak4 de5 whe1 fhe2 tin5 qi1 qik5 zong5 fhe1 .
中午十二点左右,到我们单位的饭厅去吃午饭。

阿拉常常做到下半天一点钟,盒饭是送上来个。
Ak3 lak4 shang2 shang4 zu3 dao4 hho2 boe5 ti1 yik3 di5 zong1 , hhak1 fhe3 shy23 song3 shang5 le3 hhak1 .
我们常常做到下午一点,盒饭是送上来的。

做完生活一般五点半回到屋里吃夜饭。
Zu3 hhoe4 sang5 whak1 yik3 be4 n2 di4 boe34 whe2 dao4 ok3 li4 qik5 yha2 fhe4 .
做完工作一般是五点半回到家里吃晚饭。

夜头夜报翻翻,电视看看,汏个浴末睏觉。
Yha2 dhou4 yha2 bao4 fe5 fe1 , dhi2 shy4 koe3 koe4 , da2 hhak4 yhok1 mak3 kun5 gao1 .
晚上翻翻晚报,看看电视,洗个澡就睡觉。

我夜里向总归出去,朋友一道白相相。
Ngu23 yha2 li5 xiang1 zong3 gue4 cak3 qi4 , bhang2 yhou4 yik3 dhao4 bak1 xiang2 xiang3 .
我晚上总要出去,和朋友一起玩儿。

回来再上上网,发发伊妹儿,弄到十一点钟再睏觉。
Whe2 le4 ze51 shang2 shang4 mang23 , fak3 fak4 yi5 me3 er1 , nong5 dao1 shak1 yik2 di2 zong3 ze51 kun51 gao34 .
回来再上上网,发几个伊妹儿,搞到十一点才睡觉。

日常活动

侬现在垃拉做啥?
Nong23 yhi2 she4 lak1 lak3 zu34 sa34 ?
你现在在做什么?

我辣辣打电脑。
Ngu23 lak1 lak3 dang34 di2 nao4 .
我正在打电脑。

侬个朋友近来拉海忙点啥?
Nong2 hhak4 bhang2 yhou4 jhin2 le4 lak1 he3 mang2 di4 sa34 ?
你的朋友近来在忙些什么?

伊一直辣海做生意。
Yhi23 yik3 shak4 lak1 he3 zu3 sang5 yi1 .
他一直在做买卖。

目前我呒没拉做啥个事体。
Mok1 xhi3 ngu23 n2 mak4 lak12 zu34 sa3 hhak4 shy2 ti4 .
目前我没在做什么事情。

侬个朋友哪能还呒没来?
Nong2 hhak4 bhang2 yhou4 na2 nen4 e51 m2 mak4 le23 ?
你的朋友怎么还没来?

侬看,伊辣辣来了。
Nong23 koe34 , yhi23 lak1 lak3 le2 lak4 .
你看,他正在过来。

天一日日辣海冷下来了。
Ti51 yik3 nik5 nik1 lak1 he3 lang2 hho5 le3 lak1 .
天气一天天冷下来了。

伊慢慢叫辣辣赶上去。
Yhi23 me2 me5 jiao1 lak1 lak3 goe3 shang5 qi1 .
他在慢慢地赶上去。

伊辣辣要上进了。
Yhi23 lak1 lak3 yao34 shang2 jin5 lak1 .
他要上进了。

侬勿要辣辣假痴假呆!
Nong23 fhak1 yao3 lak1 lak3 ga3 cy5 ga3 nge1 !
你不要装聋作哑!

侬辣盖等啥人啊?
Nong23 lak1 ge3 deng34 sa3 nin5 a1 ?
你等谁来着?

我勿等啥个人。
Ngu23 fhak1 den3 sa3 hhak4 nin23 .
我不等谁。

整个上半天,我侪辣海忙打字。
Zen3 hhak4 shang2 boe5 ti1 , ngu23 she23 lak1 he3 mang23 dang34 shy23 .
整个上午,我都在忙着打字。

昨日我拉打电话来个辰光,侬辣辣做啥?
Shok1 nik3 ngu23 lak12 dang34 di2 hho4 le2 hhak4 shen2 guang4 , nong23 lak1 lak3 zu34 sa34 ?
昨天我打电话来的时候,你在干什么?

邻居串门

搿套房子是阿拉囡儿女婿蹲个。
Ghak1 tao3 fhang2 zy4 shy23 ak3 lak4 noe2 ng4 nyu2 xi4 den5 hhak1 .
这套房子是我女儿女婿住的。

亻那看,窗开辣辣,厨房间门也呒没关!
Na23 koe34 , cang51 ke5 lak3 lak1 , shy2 fhang5 ge1 men34 hha23 m2 mak4 gue51 !
你们看,窗开着,厨房门也没关!

伊拉匆匆忙忙去看足球赛,屋里物事侪摊辣海。
Yhi2 la4 cong5 cong3 mang3 mang1 qi34 koe34 zok3 jhiu5 se1 , ok3 li4 mak1 shy3 she23 te5 lak3 he1 .
他们匆匆忙忙去看足球赛,屋里头东西都丢在那儿。

菜切好拉海,勿晓得啥个辰光来烧。
Ce34 qik3 hao5 lak3 he1 , fhak3 xiao5 dak1 sa3 hhak4 shen2 guang4 le23 sao51 .
菜切好了放在那儿,不知道什么时候来做。

小菜摊了一台子,吃剩拉海个肉汤都呒没收好。
Xiao3 ce4 te5 lak1 yik3 dhe5 zy1 , qik3 shang5 lak3 he3 hhak1 niok1 tang2 du3 m2 mak4 sou5 hao1 .
菜碗放得满桌都是,连吃剩下来的肉汤也没收拾好。

亻那看,伊拉书房里倒收作得清清爽爽辣海。
Na23 koe34 , yhi2 la4 sy5 fhang3 li1 dao34 sou5 zok3 dak1 qin5 qin3 sang3 sang3 lak3 he1 .
你们看,他们书房里倒收拾得很清洁哪。

写字台高头一叠专业书里混拉海几本卡通书。
Xia3 shy5 dhe1 gao5 dhou1 yik3 dhak4 zoe5 nik3 sy3 li1 when2 lak5 he1 ji3 ben4 ka3 tong5 sy1 .
书桌上一叠专业书里有几本卡通书混在里面。

墙头高头几张古色古香个字画像煞有介事挂辣海。
Jhiang2 dhou5 gao3 dhou1 ji3 zang4 gu3 sak5 gu3 xiang3 hhak1 shy2 hho4 xhiang2 sak5 yhou3 ga3 shy1 go3 lak5 he1 .
墙上煞有介事地挂着几张古色古香的字画。

正房里向家生倒勿推扳辣海!
Zen3 fhang5 li3 xiang1 ga5 sang1 dao34 fhak3 te5 be3 lak3 he1 .
正房里的家具倒不差的哩!

一套红木家生要十几万洋钿辣海!
Yik3 tao4 hhong2 mok5 ga3 sang1 yao34 shak1 ji2 fhe3 yhang2 dhi5 lak3 he1 !
一套红木家具要十几万钱呢!

辰光还早辣海唻,大家坐下来茄茄山河口伐。
Shen2 guang4 e51 zao3 la5 he1 , dha2 ga4 shu2 hho5 le1 gha2 gha4 se5 whu3 fha1 .
时间还早着呢,大家坐下来侃一会儿吧。

茶壶里再冲点水辣海。
Sho2 fhu5 li1 ze51 cong5 di1 sy3 lak5 he1.
茶壶里再冲点水在里面。

阿拉坐辣海看看电视。
Ak3 lak4 shu2 lak5 he1 koe3 koe4 dhi2 shy4 .
我们坐着看电视。

喏,足球踢得正好紧张辣海。
Nao23 , zok3 jhiu4 tik3 dak4 zen3 hao4 jin3 zang5 lak3 he1 .
看,足球踢得正紧张呢。

要等伊踢完是,有一歇辣海唻!
Yao34 den3 yhi4 tik3 hhoe5 shy1 , yhou2 yik5 xik3 lak3 he3 le1 !
要等它踢完啊,有一点时间啦!

阿拉要回去唻,侬托阿拉个事体一定留心辣海。
Ak3 lak4 yao34 whe2 qi5 le1 , nong23 tok5 ak3 lak5 hhak1 shy2 ti4 yik3 dhin4 liu2 xin5 lak3 he1 .
我们要回去啦,你托我们的事情一定留心着。

谈家常

侬饭吃过了口伐?
Nong23 fhe23 qik3 gu5 lak3 fha1 ?
你吃饭了吗?

我还呒没吃过。
Ngu23 hhe23 m2 mak4 qik3 gu4 .
我还没吃。

侬今朝下去锻炼过口伐?
Nong23 jin5 zao1 hho2 qi4 doe3 li5 gu3 fha1 ?
你今天下去锻炼了吗?

我已经长远呒没去锻炼了。
Ngu23 yi3 jin4 shang2 yhu4 m2 mak4 qi34 doe3 li5 lak1 .
我已经好久没有去锻炼了。

侬生鱼片吃过歇口伐?
Nong23 sang5 n3 pi1 qik3 gu5 xik3 fha1 ?
你吃过生鱼片吗?

我辣两年前吃过一趟。
Ngu23 lak12 liang2 ni4 xhi23 qik3 gu5 yik3 tang1 .
我在两年前吃过一次。

我买了小菜,烧好了饭,等我儿子来吃饭。
Ngu23 ma25 lak4 xiao3 ce4 , sao53 hao3 lak1 fhe23 , den3 ngu4 ni2 zy4 le23 qik5 fhe23 .
我买了菜,做好了饭,等我儿子来吃饭。

已经等了半个钟头了。
Yi3 jin4 den3 lak4 boe3 hhak4 zong5 dhou3 lak1 .
已经等了半个小时了。

我还请了钟点工相帮打扫好了房间。
Ngu23 e51 qin3 lak4 zong5 di3 gong1 xiang5 bang1 dang3 sao5 hao3 lak1 fhang2 ge4 .
我还请了钟点工帮忙打扫好了房间。

侬看,台子高头还摆了一叠校样。
Nong23 koe34 , dhe2 zy5 gao3 dhou1 e51 ba3 lak4 yik3 dhik4 jiao3 yhang4 .
你看,桌子上还放了一叠校样。

到现在我又打好了两篇稿子。
Dao34 yhi2 she4 ngu23 yhou23 dang3 hao5 lak1 liang2 pi4 gao3 zy4 .
到现在我又打好了两篇稿子。

天好仔,我要拿稿子送到出版社去。
Ti51 hao3 zy4 , ngu23 yao34 ne51 gao3 zy4 song3 dao4 cak3 be5 sho3 qi1 .
天好以后,我要把稿子送到出版社去。

我儿子跟仔小王买碟片去了。
Ngu23 ni2 zy4 gen5 zy1 xiao3 wang4 ma23 dhik2 pi5 qi3 lak1 .
我儿子跟着小王买碟片去了。

伊去买了两趟呒没买到。
Yhi23 qi34 ma2 lak4 liang2 tang4 m2 mak4 ma2 dao4 .
他去买了两回也没买到。

我看伊是,吃了睏,睏了吃,打打游戏,懒是懒得来!
Ngu23 koe34 yhi23 shy23 , qik3 lak4 kun34 , kun3 lak4 qik5 , dang3 dang4 yhou2 xi4 , le2 shy4 le2 dak4 le23 !
我看他,吃了又睡,睡了又吃,游戏打了又打,懒得不得了!

未来活动

天亮快了,我要动身了。
Ti51 liang2 kua5 lak1 , ngu23 yao34 dhong2 sen5 lak1 .
天快亮了,我要动身了。

水开快唻,泡杯茶吃了再走。
Sy34 ke5 kua3 le1 , pao3 be4 sho23 qik3 lak4 ze51 zou34 .
水快开了,泡杯茶喝了再走。

辰光要到快了,侬哪能还捱发捱发。
Shen2 guang4 yao34 dao3 kua5 lak1 , nong23 na2 neng4 hhe23 nga2 fak5 nga3 fak1.
时间快要到了,你怎么还拖啊拖的。

我要到超市去,熟泡面啊,酒酿圆子啊,一样一样买回来。
Ngu23 yao34 dao34 cao5 shy3 qi1 , shok1 pao2 mi2 a3 , jiu3 niang5 yhu3 zy3 a1 , yik3 yhang5 yik3 yhang1 ma2 whe5 le1 .
我要去超市,快餐面啊,酒酿团子啊,一样一样买回来。

昨日我要出门快个辰光,伊倒一摇一摇个来了。
Shok1 nik3 ngu23 yao34 cak3 men5 kua3 hhak1 shen2 guang4 , yhi23 dao34 yik3 yhao5 yik3 yhao3 hhak1 le2 lak4 .
昨天我快出门的时候,他倒摇啊摇的来了。

伊拉上半日来坐了坐,讲下半日就要离开上海。
Yhi2 lak4 shang2 boe5 nik1 le23 shu2 lak5 shu1 , gang34 hho2 boe5 nik1 jhiu2 yao4 li2 ke4 shang2 he4 .
他们上午来坐了一下,说下午就要离开上海。

我想去买只优盘,侬得我一道去好口伐?
Ngu23 xiang34 qi34 ma34 zak5 you5 bhoe1 , nong23 dak5 ngu23 yik3 dhao5 qi1 hao3 fha4 ?
我想去买个优盘,你和我一起去行吗?

我个儿子大了希望做医生。
Ngu2 hhak3 ni2 zy4 dhu2 lak4 xi5 whang1 zu34 yi5 sang1 .
我的儿子长大了希望做医生。

如果我搿眼生活可以做光,我要拉礼拜一到南京去。
lu2 gu4 ngu23 ghak1 nge3 sang5 whak1 ku3 yi4 zu3 guang4 , ngu23 yao34 lak5 li2 ba4 yik5 dao34 noe2 jin5 qi1 .
如果我这点活儿可以做完,我将在星期一去南京。

假使我告诉侬,大家勿要走来走去,侬有意见口伐?
Jia3 sy4 ngu23 gao5 su1 nong23 , dha2 ga4 fhak1 yao3 zou3 le5 zou3 qi1 , nong23 yhou23 yi3 ji5 fha1 ?
假如我告诉你,大家不要走来走去,你有意见吗?

一旦我有可能,我就要跳槽。
Yik3 de4 ngu23 yhou23 ku3 nen4 , ngu23 jhiu2 yao4 tiao34 shao23 .
一旦我有可能,我就要跳槽。

参加派对个言话,侬会穿阿里件衣裳?
Coe5 ga1 pa5 de3 hhak1 hhe2 hho4 , nong23 whe23 coe51 hha2 li5 jhi1 yi5 shang1 ?
参加派对的话,你会穿哪一件衣服?

今朝穿了搿件红兮兮个衬衫,我跑得出去口伐?
Jin5 zao1 coe5 lak1 ghak1 jhi3 hhong2 xi5 xi3 hhak1 cen3 se4 , ngu23 bhao2 dak5 cak3 qi2 fha1 ?
今天穿了这件有点儿红的衬衫,我能走出去吗?

作兴伊勿回去过春节。
Zok3 xin4 yhi23 fhak3 whe5 qi1 gu34 cen5 jik1 .
也许他不回去过春节。

阿拉大概去个,不过要看天气哪能再决定。
Ak3 lak4 dha2 ge4 qi3 hhak4 , bak3 gu4 yao34 koe34 ti5 qi1 na2 nen4 ze51 juik3 dhin4.
我们大概去了,不过要看天气怎么样再决定。

服饰美容

绅士购衣

小姐,我想买一件西装,样子好一眼个。
Xiao3 jia4 , ngu23 xiang34 ma23 yik3 jhi4 xi5 zang1 , yhang2 zy4 hao3 yik5 nge3 hhak1 .
小姐,我想买件式样好一点的西装。

搿搭一排侪是进口面料欧版个西装。
Ghak2 dak5 yik3 ba1 she2 shy4 jin3 kou4 mi2 liao4 ou5 be3 hhak1 xi5 zang1 .
这里一排都是进口面料欧版的西装。

搿只颜色比伊只稍为深一眼。
Ghak1 zak3 nge3 sak4 bi34 yi5 zak1 sao5 whe1 sen5 yik3 nge1 .
这种颜色比那种稍微深一点。

侬看搿两件做工要比还有眼考究。
Nong23 koe34 ghak1 liang2 jhi3 zu3 gong4 yao34 bi34 e5 yhou3 nge1 kao3 jiu4 .
你看这两件做工要比那些讲究。

我看侬着稍为淡一点个颜色更加好。
Ngu23 koe34 nong23 zak5 sao5 whe1 dhe2 yik5 di3 hhak1 nge2 sak4 gen3 ga4 hao34 .
我看你穿稍微淡一点的颜色更加好。

我比侬长一点点,比搿个尺码大一点个有勿有?
Ngu23 bi34 nong23 shang23 yik3 di5 di1 , bi34 ghakhhak3 cak3 mo4 dhu2 yik5 di3 hhak1 yhou2 fhak5 yhou1 ?
我比你稍高一点,有没有比这个大一点的尺码?

旁边一排衣裳告搿搭个衣裳呒没啥两样。
Bhang2 bi5 yik3 bha1 yi5 shang1 gao52 ghak1 dak5 hhak1 yi5 shang4 m2 mak5 sa1 liang2 yhang4 .
旁边一排衣服跟这里的衣服没什么不一样。

深藏青阿是及勿上黑颜色好看?
Sen5 shang3 qin1 ak3 shy4 jhik1 fhak2 shang3 hak3 nge5 sak1 hao3 koe4 ?
深藏青比不上黑颜色好看,是不是?

搿搭个衬衫呒没伊面个挺刮。
Ghak1 dak2 hhak3 cen3 se4 m2 mak4 yi5 mi3 hhak1 tin3 guak4 .
这儿的衬衫没那儿的平整质量好。

侬看埃面一件要好一点口伐?
Nong23 koe34 e5 mi3 yik3 jhi1 yao34 hao3 yik5 di3 fha1 ?
你看那边一件好一点吧?

搿条领带颜色跳一点,跟搿件西装比较配。
Ghak1 dhiao3 lin2 da4 nge2 sak4 tiao3 yik5 di1 , gen51 ghak1 jhi3 xi5 zang1 bi3 jiao4 pe34 .
这条领带颜色亮一点,跟这件西装比较配。

搿眼西装脱埃面眼一样,全部打九折。
Ghak1 nge3 xi5 zang1 tak5 e5 mi3 nge yik3 yhang4 , jhu2 bhu4 dang34 jiu3 zak4 .
这些西装跟那些一样,全部打九折。

淑女买首饰

先生小姐,亻那要买点啥个首饰?
Xi5 sang1 xiao3 jia4 , na23 yao34 ma2 di4 sa3 hhak4 sou3 sak4 ?
先生小姐,你们买点什么首饰?

让阿拉先看看再讲。
Niang23 ak3 lak4 xi53 koe3 koe4 ze52 gang34 .
让我们线看一下再说。

现在铂金首饰邪气热门。
Yhi2 she4 bak3 jin4 sou3 sak4 xhia2 qi4 nik1 men3 .
现在铂金首饰非常热。

小姐已经有一只戒指,要勿要配条铂金项链?
Xiao3 jia4 yi3 jin4 yhou23 yik3 zak4 ga3 zy4 , yao3 fhak5 yao1 pe3 dhiao4 bak3 jin4 hhang2 li4 .
小姐已经有一个戒指,要不要配一条不仅项链?

好个。亻那搭有几种款式,拨我看看叫。
Hao3 hhak4 . Na24 tak1 yhou23 ji3 zong4 koe3 sak4 , bak3 ngu4 koe3 koe5 jiao1 .
行。你这儿有几种款式,给我看看。

侬看我搿搭一排生有十二条,侪老灵个。
Nong23 koe34 ngu23 ghak1 dak3 yik3 bha5 sang1 yhou23 shak1 ni2 dhiao3 , she23 lao23 lin2 hhak4 .
你看我这儿一排有十二条,都很棒。

还有埃面柜台里向也有交关辣海。
E5 yhou1 e5 mi1 jhu2 dhe5 li3 xiang1 hha23 yhou23 jiao5 gue3 lak3 he1 .
还有那边柜台里也有很多呢。

我看搿条倒蛮大方。
Ngu23 koe34 ghak1 dhiao3 dao34 me52 dha2 fang4 .
我看这条倒挺大方的。

先生眼光真好,阿要试试戴戴看?
Xi5 sang1 nge2 guang4 zen52 hao34 , ak2 yao4 sy2 sy4 da3 da5 koe1 ?
先生眼光真好,要不要试戴一下?

侬看呀,瞎嗲!
Nong23 koe3 ya4 , hak3 dia4 !
你看,太美啦!

我觉着价钿忒贵,再讲呒没啥特别好看
ngu23 gok3 shak4 ga3 dhi4 tak5 ju34 , ze5 gang1 m2 mak5 sa1 dhak1 bhik3 hao3 koe4……
我觉得价钱太贵,再说没什么特别好看

要末阿拉到别个地方再去看看。
Yao3 mak4 ak3 lak4 dao34 bhik2 hhak5 dhi3 fang1 ze3 qi4 koe3 koe4 .
要不我们到别的地方再去看看。

美容院里

欢迎光临,小姐今朝头发要剪一剪还是烫一烫?
Hoe5 nin1 guang5 lin1 , xiao3 jia4 jin5 zao1 dhou2 fak4 yao34 ji3 yik5 ji1 e5 shy1 tang3 yik5 tang1 ?
欢迎光临,小姐今天要剪发还是烫发?

搿搭烫发有游离子烫、负离子烫、直板烫、钢丝烫、玉米须烫。
Ghak1 dak3 tang3 fak4 yhou23 yhou2 li5 zy3 tang1 、 fu2 li5 zy3 tang1 、 shak1 be2 tang3 、 gang5 sy3 tang1 、 nuik1 mi2 xu3 tang34 .
这儿烫发有游离子烫、负离子烫、直板烫、钢丝烫、玉米须烫。

用勿着,汏一汏、吹一吹就可以了。
Yhong2 fhak5 shak1 , dha2 yik5 dha1 、cy5 yik3 cy1 jhiu23 ku3 yi5 lak1 .
不用,洗一洗、吹一吹吧。

侬要干汏呢湿汏啊?
Nong23 yao34 goe5 dha3 ni1 sak3 dha5 a1 ?
你要干洗还是湿洗?

干汏好了。
Goe5 dha1 hao3 lak4 .
干洗吧。

轻一眼还是重一眼?
Qin5 yik3 nge1 e5 shy1 shong2 yik5 nge1 ?
轻一点还是重一点?

现在正好,勿重也勿轻。
Yhi2 she4 zen3 hao4 , fhak1 ccong3 hha23 fhak1 qin3 .
现在正好,不重也不轻。

头还痒兮兮口伐?勿痒末,去冲脱伊好口伐?
Dhou23 e51 yhang2 xi5 xi3 fha1 ? Vak3 yhang5 mak1 , qu34 cong5 tak3 yhi1 hao3 fha4 ?
头还有点痒吧?如果不痒,就去冲掉它好吗?

挨下来,脱侬按摩按摩要口伐?
A5 hho3 le1 , tak3 nong4 oe5 mo3 oe3 mo1 yao2 fha4 ?
接下去,要跟你按摩一下吗?

阿拉还有得做面膜、修眉毛、蒸面、香熏、指掐贴花、皮肤护理咾啥。
Ak3 lak4 e51 yhou2 dak4 zu34 mi2 mok4 、 xiu51 mi2 mao4 、 zen52 mi23 、 xiang5 xun1 、 zy3 kak4 tik3 ho4 、 bhi2 fu4 whu2 li5 lao3 sa1 .
我们还有做面膜、修眉毛、蒸面、香熏、指掐贴花、皮肤护理什么的。

小姐要个言话,好打个八折。
Xiao3 xia4 yao3 hhak4 hhe2 hho4 , hao34 dang3 ghak4 bak3 zak4 .
如果小姐要的话,可以打八折。

谢谢,呒没辰光了,我只要捏捏背跟腰好了。
Xhia2 xhia4 , m2 mak4 shen2 guang5 lak1 , ngu23 zak3 yao4 nik1 nik3 be34 gen52 yao5 hao3 lak1 .
谢谢,没时间了,我只要揉揉背和腰就好。

理发

谢谢光临,现在人多,请侬坐下来等一等。
Xhia2 xhia4 guang5 lin1 , yhi2 she4 nin23 du52 , qin3 nong4 zu2 hho5 le1 den3 yik5 den1 .
欢迎光临,现在人很多,请坐下来等一等。

亻那搿搭生意顶好,介闹猛!
Na23 ghak1 dak3 sang5 yi1 din34 hao34 , ga51 nao3 mang4 !
你们这儿生意最好,这么热闹!

侬剃头发要剃得长点还是短点?
Nong23 ti34 dhou2 fak4 yao34 ti3 dak4 shang2 di4 e5 shy1 doe3 di4 ?
你理发要长一点还是短一点?

照老样子好了,稍为短一点。
Zao34 lao2 yhang5 zy3 hao3 lak, sao5 whe1 doe3 yik5 di1 .
按原样儿吧,稍微短一点。

修面修口伐?
Xiu51 mi23 xiu5 fha1 ?
修面吗?

修面侬要修修清爽。
Xiu51 mi23 nong23 yao34 xiu5 xiu1 qin5 sang1 .
你要修得整齐点儿。

我还要焗油咾吹风。
Ngu23 e5 yao1 jhuik12 yhou2 lao4 cy52 fong52 .
我还要焗油和吹风。

侬吹风吹啥个式样?
Nong23 cy52 fong52 cy52 sa3 hhak4 sak3 yhang4 ?
吹风,你吹哪个式样?

今朝夜到头侬约会约拉啥地方?
Jin5 zao1 yha2 dao5 dhou1 nong23 yak3 whe4 yak3 la4 sa3 dhi5 fang1 ?
今天晚上你在什么地方有约会?

侬面孔末面孔登样,头发末头发做得锃锃亮,卖相瞎好!
Nong23 mi2 kong5 mak1 mi2 kong4 den52 yhang23 , dhou2 fak5 mak1 dhou2 fak4 zu3 dak4 shang2 shang4 liang23 , ma2 xiang4 hak3 hao4 !
你脸蛋长得帅,头发理得锃亮,太有型了!